ใบงานอนุบาล 1/2565

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > หลักภาษา
School grade: Thailand Thailand
ชื่ิอ-สกุล...............................................เลขที่.....................................................
1.ก+า=........................
2.ข+า=........................
3.ง+า=........................
4.ช+า=........................
S
G
P
M
N
Y
Y
A
A
H
L
V
F
W
R
K
S
D
C
V
F
F
F
A
S
T
H
T
W
V
W
U
Y
G
H
B
W
R
W
D
H
T
P
G
F
H
W
Y
I
C
F
V
E
L
C
F
J
V
S
G
O
D
A
R
L
L
D
T
R
S
V
W
R
W
C
A
T
I
K
C
H
C
T
G
J
P
L
W
B
C
C
J
T
E
Y
V
I
M
W
O