แบบทดสอบการถอดความ ครั้งที่ 2

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > หลักภาษา
Age: 15 - 16