เหตุผลกับภาษา

เหตุผล (เรียกว่า ข้อสนับสนุน ) คือ ความคิดอันเป็นหลักทั่วไปกฎเกณฑ์ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่สนับสนุนข้อสรุป ข้อวินิจฉัย ข้อตัดสินใจ หรือข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ข้อสรุป คือ ใจความสำคัญ อาจเป็นข้อสังเกต การคาดคะเน คำวิงวอน ข้อคิด หรือการตัดสินใจ
Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > หลักภาษา
เหตุผลกับภาษา
เหตุผล (เรียกว่า ข้อสนับสนุน ) คือ ความคิดอันเป็นหลักทั่วไปกฎเกณฑ์ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่สนับสนุนข้อสรุป ข้อวินิจฉัย ข้อตัดสินใจ หรือข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ข้อสรุป คือ ใจความสำคัญ อาจเป็นข้อสังเกต การคาดคะเน คำวิงวอน ข้อคิด หรือการตัดสินใจ
1. ประโยคใดเป็นข้อสรุป
"ว่านกระถางนี้ฉันปลูกมากับมือ ฉันจะไม่ยอมขายให้ใครเป็นอันขาด"
ว่านกระถางนี้ฉันปลูกมากับมือ
ฉันจะไม่ยอมขายให้ใครเป็นอันขาด
2. ประโยคใดเป็นข้อสรุป
"นักมวยไทยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ เป็นอันขาด ทุกคนได้รับ การอบรมจากครูฝึกให้เป็นนักสู้ตลอดเวลา"
นักมวยไทยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ เป็นอันขาด
ทุกคนได้รับการอบรมจากครูฝึกให้เป็นนักสู้ตลอดเวลา
3. ประโยคใดเป็นข้อสรุป
"อย่าใส่ใจกับคำนินทา เพราะถ้าเราไม่ดีกว่า เขาคงไม่พูดถึงเรา"
อย่าใส่ใจกับคำนินทา
ถ้าเราไม่ดีกว่า เขาคงไม่พูดถึงเรา
4. ประโยคใดเป็นข้อสรุป
"ใกล้ไกลไม่สำคัญ แค่มีคนไปด้วยกันก็พอ"
ใกล้ไกลไม่สำคัญ
แค่มีคนไปด้วยกันก็พอ
5. ประโยคใดเป็นข้อสรุป
"ความสำเร็จแต่ละคนมีเส้นขีดไม่เท่ากัน ฉะนั้นอย่าประเมินความสำเร็จของตนเองจากคนอื่น"
ความสำเร็จแต่ละคนมีเส้นขีดไม่เท่ากัน
อย่าประเมินความสำเร็จของตนเองจากคนอื่น
เหตุผลกับภาษา
เหตุผล (เรียกว่า ข้อสนับสนุน ) คือ ความคิดอันเป็นหลักทั่วไปกฎเกณฑ์ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่สนับสนุนข้อสรุป ข้อวินิจฉัย ข้อตัดสินใจ หรือข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ข้อสรุป คือ ใจความสำคัญ อาจเป็นข้อสังเกต การคาดคะเน คำวิงวอน ข้อคิด หรือการตัดสินใจ
6. ประโยคใดเป็นข้อสรุป
"จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก"
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
ความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก
7. ประโยคใดเป็นข้อสรุป และเป็นข้อสรุปแบบใด
"แผ่นดินไหวที่ภาคกลางทำให้คนตื่นกลัว เพราะแผ่นดินไหวไม่ค่อยเกิดขึ้นในเขตนี้"
แผ่นดินไหวที่ภาคกลางทำให้คนตื่นกลัว ข้อสรุปแบบการตัดสินใจ
แผ่นดินไหวไม่ค่อยเกิดขึ้นในเขตนี้ ข้อสรุปแบบการตัดสินใจ
แผ่นดินไหวที่ภาคกลางทำให้คนตื่นกลัว ข้อสรุปแบบการสังเกต
แผ่นดินไหวไม่ค่อยเกิดขึ้นในเขตนี้ ข้อสรุปแบบการสังเกต
8. ประโยคใดเป็นข้อสรุป และเป็นข้อสรุปแบบใด
"ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ถ้าเรามีธรรมะในใจ เราไม่ต้องวิตกกับภัยคุกคามใด ๆ"
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ข้อสรุปแบบคาดคะเน
เรามีธรรมะในใจ เราไม่ต้องวิตกกับภัยคุกคามใด ๆ ข้อสรุปแบบคาดคะเน
เราไม่ต้องวิตกกับภัยคุกคามใด ๆ ข้อสรุปแบบแสดงความมั่นใจ
เรามีธรรมะในใจ ข้อสรุปแบบแสดงความมั่นใจ
เหตุผลกับภาษา
เหตุผล (เรียกว่า ข้อสนับสนุน ) คือ ความคิดอันเป็นหลักทั่วไปกฎเกณฑ์ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่สนับสนุนข้อสรุป ข้อวินิจฉัย ข้อตัดสินใจ หรือข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ข้อสรุป คือ ใจความสำคัญ อาจเป็นข้อสังเกต การคาดคะเน คำวิงวอน ข้อคิด หรือการตัดสินใจ
9. ประโยคใดเป็นข้อสรุป และเป็นข้อสรุปแบบใด
"ทุกวันนี้การหากินของประชาชนคงจะมีมากขึ้น เพราะมีการค้นพบแหล่งทรัพยากรใหม่ ๆ "
ทุกวันนี้การหากินของประชาชนคงจะมีมากขึ้น ข้อสรุปแบบคาดคะเน
มีการค้นพบแหล่งทรัพยากรใหม่ ๆ ข้อสรุปแบบคาดคะเน
ทุกวันนี้การหากินของประชาชนคงจะมีมากขึ้น ข้อสรุปแบบการสังเกต
มีการค้นพบแหล่งทรัพยากรใหม่ ๆ ข้อสรุปแบบการสังเกต
10. ประโยคใดเป็นข้อสรุป และเป็นข้อสรุปแบบใด
"แฟนของฉันชอบไปเซ็นทรัล ฉันจึงตัดสินใจจะขอเขาแต่งงานที่นั่น"
แฟนของฉันชอบไปเซ็นทรัล ข้อสรุปแบบการตัดสินใจ
ฉันจึงตัดสินใจจะขอเขาแต่งงานที่นั่น ข้อสรุปแบบการตัดสินใจ
แฟนของฉันชอบไปเซ็นทรัล ข้อสรุปแบบการสังเกต
ฉันจึงตัดสินใจจะขอเขาแต่งงานที่นั่น ข้อสรุปแบบการสังเกต