ใบงานที่ 2 เรื่องอักษรย่อ

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
Age: 10 - 11