ซ่อมกลางภาคม.1

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
Age: 12 - 13
พิมพ์ชื่อ-นามสกุล-ชั้น-เลขที่ ลงช่องต่อไปนี้ และเลือกคำตอบที่ถูกต้องคือพิมพ์ 1 2 3 หรือ 4 หน้าข้อ โดย 1 ข้อจะมีคำตอบเดียว