จับคู่คำกับภาพ ภาษาไทย

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
Age: 4 - 6

ใบงานคำชี้แจง : ให้นักเรียนจับคู่คำกับภาพให้ถูกต้อง

ชื่อ..........................................................................เลขที่........................ระดับชั้น..........................