ข้อสอบปลายภาคเรียน 2/66 ป.6

จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลา 60 นาที
Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
Age: 11 - 12