การอ่านจับใจความสำคัญ

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
School grade: Thailand Thailand