ลักษณนามและประโยค - หลาย

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การพูด
School grade: Thailand Thailand