แบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค 1

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > ไวยากรณ์
Age: 12 - 13

ชื่อ

ชั้น

เลขที่

There isn't a cup on the shelf.

ข้อ 20-23