ใบงานที่ 6 แบบหาคำ

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
School grade: Thailand Thailand
O
P
K
N
I
V
U
H
H
L
R
I
C
M
N
T
Y
L
A
C
R
M
E
E
S
I
B
M
L
H
G
E
D
D
G
A
K
L
T
B
F
M
B
J
G
K
C
H
U
W
J
I
N
O
C
L
K
U
N
S
S
F
I
T
L
B
A
N
K
D
W
L
P
R
E
H
T
J
P
J
C
N
J
I
B
B
S
O
Y
E
R
D
M
W
H
V
Y
D
C
R
J
W
P
J
P
A
U
T
W
Y
G
T
L
Y
E
E
J
P
K
B
L
N
Y
B
D
C
B
L
H
H
U
H
W
A
A
C
I
P
W
S
H
R
R
C
B
L
J
K
Y
A
C
S
U
I
T
O
B
L
O
F
L
M
G
C
J
I
D
I
H
O
G
Y
N
G
I
O
B
A
L
P
U
Y
U
V
D
H
U
K
K
Y
O
O
U
F
U