โยงเส้นจับคู่คำศัพท์

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
Age: 4 - 6

ชื่อ-สกุล.......................................................................................................ชั้น............................เลขที่..................

ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ตัวเลขกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

1

three

2

four

3

one

4

five

5

two