โยงเส้นจับคู่

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > การเขียน
School grade: Thailand Thailand

ชื่อ - สกุล............................................................................................................................. ชั้น ........................................ เลขที่ ...................

คำชี้แจง : ให้โยงเส้นจับคู่ตัวอักษร พิมพ์่ใหญ่และตัวอัการพิมพ์เล็กให้สัมพันธ์กัน

1. A

c

2. B

e

3. C

d

4. D

b

5. E

a