โยงเส้นรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์

Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาอังกฤษ > การสะกดคำ
School grade: Thailand Thailand
ชื่่อ-สกุล......................................... เลขที่..........................
โยงเส้นคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ
1. PIG
2. CAT
3. DOG
4. LION
5. MONKEY