Phonics S - Z

Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาอังกฤษ > การพูด
School grade: Thailand Thailand
Phonics S -Z
เขียนตัวอักษรทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กลงในช่องว่างตามเสียงอักษรที่ได้ยินให้ถูกต้อง
โยงเส้นจับคู่เสียงอักษรขึ้นต้นของคำกับตัวอักษรให้ถูกต้อง
S
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Z
V
U
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
T
W
Y
Start drawing!
Start drawing!
X