Phonics S - Z

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > การพูด
School grade: Thailand Thailand

Phonics S -Z

โยงเส้นจับคู่เสียงอักษรขึ้นต้นของคำกับตัวอักษรให้ถูกต้อง

S

Z

V

U

T

W

Y

X

เขียนตัวอักษรทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กลงในช่องว่างตามเสียงอักษรที่ได้ยินให้ถูกต้อง

Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!