Business Telephone Call

Worksheet 1 ขั้นตอนการสนทนาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับงานธุรกิจ
Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > การพูด
Age: 17 - 18

Business Telephone Call

Worksheet 1
ขั้นตอนการสนทนาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับงานธุรกิจ

1. ขั้นตอนใดคือขั้นตอนแรกในการสนทนาทางโทรศัพท์

2. ขั้นตอนใดเกิดขึ้นหลังจากการขอเรียนสายบุคคลที่สาม

3. การรับสายโทรศัพท์ ตรงกับข้อใด

4. การถามเพื่อรับฝากข้อความ ตรงกับข้อใด

5. การข้อเรียนสายกับบุคคลที่สาม ตรงกับข้อใด

6. การเรียนแจ้งผู้โทรว่ากำลังโอนสาย ตรงกับข้อใด

7. Good morning, How can I help you? จัดอยู่ในขั้นตอนใด

8. May I speak to Jennie, please? จัดอยู่ในขั้นตอนใด

9. Can I take a message? จัดอยู่ในขั้นตอนใด

10. I'll put you through to someone. จัดอยู่ในขั้นตอนใด