ไวยากรณ์ 是...还是...

Language: Thai
Subject: ภาษาจีน > Test