ใบงานวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาจีน > Test
Age: 7 - 8
姓名............................................................................................学号........................................
นำภาพมาเติมในช่องว่าง
หาคำตอบเป็นตัวเลขภาษาจีน
1. 一 + 二 =
3. 一 + 八 =
2.五 + 二 =
4.十 + 二 =
โยงเส้นจับคู่
12
十八
18
十二
20
二十
十二
หาคำศัพท์ตัวเลขภาษาอังกฤษ
R
K
B
W
R
F
O
U
R
S
M
U
N
K
F
E
I
W
G
A
I
N
J
C
P
O
N
E
C
C
B
C
F
B
B
G
C
Y
O
U
N
W
I
D
S
I
X
E
E
L
Y
S
V
J
L
N
O
I
D
I
U
T
E
N
N
I
T
G
G
E
C
S
E
V
E
N
W
H
N
S
B
B
B
G
C
E
O
T
E
N
T
H
R
E
E
I
S
Y
N
M