แบบฝึกหัดบทสนทนา

ฟังบทสนทนาแล้วเติมคำให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: ภาษาจีน > Test
Age: 13 - 14
Tags: ใบงานภาษาจีน