แบบฝึกหัดเรื่อง 你喜欢喝什么饮料?

Language: Thai
Subject: ภาษาจีน > 练习
School grade: Thailand Thailand