แบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง 你要什么?

ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: ภาษาจีน > 练习
Age: 16 - 17
Tags: -