ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง买卖食品 (การซื้อ ขายอาหาร)

Language: Thai
Subject: ภาษาจีน > พินอิน
Age: 15 - 16