ใบงานที่ 1

ประเภทของกรีฑา
Language: Thai
Subject: พลศึกษา > ตะกร้อ
Age: 12 - 15
ใบงานที่ 1
ประเภทของกรีฑา
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมายถูก ( /) หน้าข้อที่ถูก
1. การวิ่งระยะกลาง หมายถึง การวิ่งในระยะทางตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,500 เมตร
2. ประเภทที่ตัดสินด้วยความไกล ได้แก่ กระโดดสูง และกระโดดค้ำ
3. ประเภทที่ตัดสินด้วยความสูง ได้แก่ กระโดดสูง และกระโดดค้ำ
4. การวิ่งระยะไกล หมายถึง การวิ่งในระยะทางมากกว่า 1,500 เมตรขึ้นไป และการวิ่งมาราธอน (42.195 เมตร )
5. ประเภทที่ตัดสินด้วยความไกล ได้แก่ กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด ทุ่มลูกน้ำหนัก ขว้างค้อน ขว้างจักร และพุ่งแหลน