การเมืองการปกครองในสมัยประชาธิปไตย

ให้นักเรียนเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
Language: Thai
Subject: ประวัติศาสตร์ > รัตนโกสินทร์
Age: 14 - 15

การเมืองการปกครองในสมัยประชาธิปไตย

ให้นักเรียนเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ชื่อ - สกุล

ชั้น

เลขที่

1. การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตยเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7

ถูก

ผิด

2. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ คณะราษฎร

ถูก

ผิด

3. การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ

ถูก

ผิด

4. การปกครองในปัจจุบันคือระบอบราชาธิปไตย

ถูก

ผิด

5. การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ถูก

ผิด

6. การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยแบบประธานาธิปดี

ถูก

ผิด

7. การปกครองของไทยจากระบอบราชาธิปไตยสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ถูก

ผิด

8. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมากจากเศรษฐกิจตกต่ำ

ถูก

ผิด

9. คณะราษฎรยึดอำนาจการปกครองในวันที่ 24 มิ.ย.2457

ถูก

ผิด

10. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน

ถูก

ผิด