สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

Language: ภาษาไทย
Subject: ประวัติศาสตร์ > ประวัติศาสตร์ไทย
Age: 8 - 9
3.สินค้าส่งออกที่สำคัญของสุโขทัย คือ
1. พระนามเดินของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
4.นักเรียนได้อะไรบ้างจากเรื่องที่เรียน
2.ใครที่ช่วยทำการรบกับขุนสามชนจนได่ชัยชนะ