วิชาต้านทุจริต ป.4 พื้นที่สาธารณะ 23-27/8/64

Language: ภาษาไทย
Subject: ต้านทุจริต > ต้านทุจริต
Age: 9 - 10
ให้นักเรียนอ่านบทความข้างล่าง เรื่อง พื้นที่สาธารณะ
จากนั้นตอบคำถามด้านล่าง
ให้นักเรียนตอบคำถามโดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องว่า ข้อใดเป็นพื้นที่สาธารณะ และข้อใดไม่เป็นพื้นที่สาธารณะ
พื้นที่สาธารณะ (public space) เป็นพื้นที่ในโลกทางสังคมซึ่งปัจเจกบุคคลมาพบปะพูดคุยและอภิปรายกันอย่างเสรีในประเด็นปัญหาทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ประเด็นจากการอภิปรายโต้เถียงปัญหา ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะถูกตีแผ่แลกเปลี่ยนกันในพื้นที่สาธารณะ ก่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและนำไปสู่การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทางการเมืองของสาธารณชนในอันดับต่อไป พื้นที่สาธารณะจึงเป็นอาณาบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การสร้างความรู้สึกเป็นส่วนรวม (sense of public) และผลประโยชน์ของส่วนรวม พื้นที่สาธารณะเป็นได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม กล่าวคือ รูปธรรมของพื้นที่สาธารณะคือพื้นที่ทางกายภาพที่กำหนดขอบเขตไว้แน่นอน เช่น ร้านกาแฟ ลานประชาชน จัตุรัสกลางเมือง สวนสาธารณะ โรงละคร พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนพื้นที่นามธรรม เช่น สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มทางสังคม หรือพื้นที่ทางวัฒนธรรม เป็นต้น
โรงเรียน
ศูนย์หมู่บ้าน
ร้านกาแฟ
ห้างโลตัส
สนามเด็กเล่น
สนามกีฬาอำเภอ