ใบงาน เรื่อง วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์

Language: Thai
Subject: งานเครื่องมือกล > วัสดุ อุปกรณ์
Age: 14 - 15

ใบงาน เรื่อง วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์

จับคู่ระหว่างวัสดุกับคุณลักษณะเด่น

สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้น มีสมบัติ คือ คงตัว สลายตัวยาก มีมวลน้อย เบา เป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้าที่ดี

เป็นสารประกอบของซิลิกากับสาร โลหะออกไซด์ มีลักษณะโปร่งใสและมีความเปราะ

เป็นวัสดุทดแทนที่ทำจากไม้จริงผสมกับวัสดุ ประเภทอื่น ๆ ซึ่งทำให้มีสมบัติแตกต่างกันไป

เกิดจากการพัฒนาโดยเพิ่ม สมบัติของเส้นใยที่มากยิ่งขึ้นจากเส้นใยปกติที่ได้จากพืช และขนสัตว์

เป็นพอลิเมอร์ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น มีความทนทานต่อการขูดขีดและป้องกันการผุกร่อนได้ดี

หาภาพเครื่องมือป้องกันอันตรายจากงานช่าง

หาภาพเครื่องมือเจาะ

หาภาพเครื่องมือคีบหรือจับ

หาภาพเครื่องมือตัด

หาภาพเครื่องมือตัด