ใบงาน เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 14 - 15

ใบงาน เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ข้อใดให้ความหมายของไฟฟ้าได้ถูกต้องที่สุด

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการแยกตัวหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนที่่ให้เกิดพลังงาน

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับหลุดหายของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนที่่ให้เกิดพลังงาน

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการแยกตัวหรือการเคลื่อนที่ของเชื้อเพลงที่่ให้เกิดพลังงาน

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการแยกตัวหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนที่่ให้เกิดความร้อนสูง

จับคู่ข้อความกับรูปภาพให้ถูกต้อง

ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current: DC) เป็นไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหล และขนาดของกระแสคงที่ โดยแหล่งกำเนิด ไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current: AC) เป็นไฟฟ้าที่มีทิศทาง การไหลของกระแสไฟฟ้าสลับไปมาและ ขนาดของกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตลอด เวลา ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสไฟฟ้าที่ นำมาใช้ภายในอาคารบ้านเรือน เช่น ระบบ แสงสว่าง ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

เป็นลำโพงแบบแม่เหล็ก ที่มีวงจรกำเนิดความถี่ อยู่ภายในตัว เมื่อป้อน แรงตันสามารถกำเนิด เสียงได้ด้วยตัวเอง แต่ไม่ สามารถเปลี่ยนความถี่ ของเสียงได้

จงเติมคำตอบขององค์ประกอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีข้อมูลดังนี้
1. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
2. ตัวนำไฟฟ้า
3. มอเตอร์
4. ใบพัด
5. สวิตซ์

ค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้

ฃ่วยเหลือ : มีทั้งหมด 7 คำ ได้แก่ 1) ที่ส่งเสียง 2) ตัวเก็บประจุ 3) ตัวต้านทาน 4) หลอดไฟ 5) วงจรรวม 6) ไฟฟ้ากระแสตรง 7) ไฟฟ้ากระแสสลับ

C
Y
L
M
I
B
D
C
B
A
C
A
P
A
C
I
T
O
R
N
Y
U
H
M
K
S
R
A
F
V
O
U
Y
A
C
J
N
S
B
R
P
R
E
S
I
S
T
O
R
S
R
R
A
C
F
C
E
N
P
P
C
E
L
R
O
O
P
K
P
S
R
D
E
L
W
K
I
C
Y
D
A
M
D
W
N
S
A
C
J
B
N
A
Y
N
B
U
Z
Z
E
R

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง อะไร

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมหรือออกแบบการไหลของกระแสไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมหรือออกแบบการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปล่อยกระแสไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่หยุดการไหลของกระแสไฟฟ้า

โลหะที่นำไฟฟ้าที่ดีที่สุด คือข้อใด

เงิน

ทองแดง

อะลูมิเนียม

เหล็ก

วาดลงจรไฟฟ้าอย่างง่ายให้ครบองค์ประกอบ