ใบงานที่ 3.2 เรื่อง การนำเสนอการแก้ไขปัญหา

คำชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อกรณีศึกษา ปัญหาต่างๆ และระดมความคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และสรุปกรอบของปัญหา จากนั้นให้นำเสนอผลการระดมความคิดหน้าชั้นเรียน (กลุ่มละ 3-5 นาที)
Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand

ใบงานที่ 3.2 เรื่อง การนำเสนอการแก้ไขปัญหา

คำชี้แจง
ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อกรณีศึกษา ปัญหาต่างๆ และระดมความคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และสรุปกรอบของปัญหา จากนั้นให้นำเสนอผลการระดมความคิดหน้าชั้นเรียน (กลุ่มละ 3-5 นาที)

ปัญหาอะไร (What)

ใครที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ (Who)

เกิดปัญหาได้อย่างไร (Why)

ปัญหาเกิดเมื่อไหร่ (When)

ปัญหาเกิดที่ไหน (Where)

แก้ปัญหาอย่างไร (How)

สรุปกรอบของปัญหา

ชื่อ นามสกุล และเลขที่ ของสมาชิกในกลุ่ม