ใบงานที่ 2 เครื่องมือใน Google Sketchup

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand