ชื่ออุปกรณ์ computer

kongsak ทดลองสร้างใบงาน kruboycoding
Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 7 - 8
ชื่ออุปกรณ์ computer
kongsak ทดลองสร้างใบงาน kruboycoding
เขียนชื่ออุปกรณ์นี้เป็นภาษาอังกฤษ
ชื่ออุปกรณ์ computer
kongsak ทดลองสร้างใบงาน kruboycoding
เขียนชื่ออุปกรณ์นี้เป็นภาษาอังกฤษ
ข้อใดเป็นอุปกรณ์ รับข้อมูล ของคอมพิวเตอร์
แป้นพิมพ์
เมาส์
keyboard
mouse
ให้นักเรียนวาดรูป จอภาพ
ชื่ออุปกรณ์ computer
kongsak ทดลองสร้างใบงาน kruboycoding
อุปกรณ์รับข้อมูล
หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของอุปกรณ์ รับข้อมูล ของคอมพิวเตอร์
C
V
C
V
A
E
F
A
S
C
V
J
W
W
Y
G
V
P
M
N
C
O
O
D
E
I
S
F
K
L
A
H
S
A
K
R
U
C
E
U
M
O
U
S
E
S
N
D
Y
A
E
S
F
K
U
R
D
S
B
K
R
A
C
A
W
Y
J
T
O
S
A
W
V
P
M
F
O
L
A
C
C
T
I
L
I
C
C
Y
R
T
I
G
M
F
F
W
Y
M
D
J
ชื่ออุปกรณ์ computer
kongsak ทดลองสร้างใบงาน kruboycoding
จับคู่
เมาส์
mouse
keyboard
แป้นพิมพ์
กล้อง
camera
ชื่ออุปกรณ์ computer
kongsak ทดลองสร้างใบงาน kruboycoding
เขียนชื่ออุปกรณ์ต่อไปนี้
ให้นักเรียนส่งรูป อุปกรณ์รับข้อมูลของคอมพิวเตอร์