คอมพิวเตอร์ a1

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand
Age: 12 - 30

คอมพิวเตอร์ a1

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อใด ไม่ใช่ ระบบคอมพิวเตอร์

Shareware

Hard ware

Soft ware

People ware

ซอฟต์แวร์ระบบหมายถึงข้อใด

Unix

Access

Dream weaver

SPSS

ข้อใดเกี่ยวข้องกับ Processing Unit

Bar Code

Track Ball

CPU

Key board

ข้อใดเกี่ยวข้องกับ Output Unit

Printer

CPU

Mouse

ถูกทุกข้อ

ผู้เขียนโปรแกรมจัดอยู่ในกลุ่มใด

Hard ware

Soft ware

People ware

ถูกทุกข้อ