การทำงานของคอมพิวเตอร์

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 11 - 12
จงเลือกคำตอบที่ตรงกัน
หน่วยประมวลผล
หน่วยรับเข้า
หน่วยส่งออก
หน่วยส่งออก
หน่วยรับเข้า