ใบงาน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ

ชื่อ............................................................ชั้น.............เลขที่.......................

ใบงาน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกชื่อรูปเรขาคณิต
สามมิติ
ให้ตรงกับภาพและจับคู่รูปเรขาคณิต
สามมิติกับรูปคลี่