ใบงาน เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ

ทำใบงานด้วยนะคะ
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 12 - 13

ชื่อ..........................................................................................ชั้น...................................... เลขที่...............

ใบงาน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกชื่อรูปเรขาคณิตสามมิติให้ตรงกับภาพ และจับคู่รูปเรขาคณิตสามมิติกับรูปคลี่