ใบงานสร้างเองคณิตศาสตร์ที่ 1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 12 - 13

ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น....................เลขที่.................

ใบงาน เรื่อง หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพหน้าตัดที่เกิดจากการนำระนาบมาตัดรูปเรขาคณิตสามมิติ แล้วเลือกชื่อรูปเรขาคณิตสามมิติให้ตรงกับภาพ

แบบทดสอบ

เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1.สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง มีค่าไม่เกิน -9 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ในข้อใด

ก.

3x>-9

ข.

3x<-9

ง.

3x\le-9

ค.

3x\ge-9

2.จงเขียนเส้นจำนวนของอสมการ

-3<x\le5
Start drawing!

3.จงเขียนอสมการ

-3<x\le5

เป็นประโยคภาษา

ใบงาน Media

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้หลังจากดูวิดีโอที่กำหนดให้ต่อไปนี้

2.ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้