ใบงานสร้างเองคณิตศาสตร์ที่ 1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 12 - 13

ชื่อ .........................................................................ชั้น................เลขที่...........

ใบงาน เรื่อง หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพหน้าตัดที่เกิดจากการนำระนาบมาตัดรูปเรขาคณิตสามมิติ แล้วเลือกชื่อรูปเรขาคณิตสามมิติให้ตรงกับภาพ