เส้นขนาน หน้าที่ 12-13

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 13 - 14