คอมพลีเมนต์

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เซต
Age: 15 - 16