อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > อสมการ
Age: 14 - 15
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่
อสมการในข้อใดเป็นถูกต้อง
1. y - 8 < 9 แล้ว y > 1
2. 3b > 12 แล้ว b > 4
3 h + 13 < 9 แล้ว h < 4
4.\frac{x}{3}<6แล้วx<2
จงหาคำตอบของอสมการ 6x > 24
จำนวนจริงทุกจำนวนที่
จงหาคำตอบของอสมการ -4x < 12 และเขียนกราฟแสดงจำนวน
Start drawing!