อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > อสมการ
Age: 14 - 15

ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

เลขที่

อสมการในข้อใดเป็นถูกต้อง

1. y - 8 < 9 แล้ว y > 1

2. 3b > 12 แล้ว b > 4

3 h + 13 < 9 แล้ว h < 4

4.\frac{x}{3}<6แล้วx<2

จงหาคำตอบของอสมการ 6x > 24

จำนวนจริงทุกจำนวนที่

จงหาคำตอบของอสมการ -4x < 12 และเขียนกราฟแสดงจำนวน

Start drawing!