สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย

แบบทดสอบการแก้สมการอย่างง่าย
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > ระบบสมการ
Age: 11 - 12

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย

แบบทดสอบการแก้สมการอย่างง่าย

สมการ 2x + 3 = 9 มีคำตอบเท่าไร

x = 3

x = 2

x = 4

x = 5

สมการ 3(x + 4) = 27 มีคำตอบเท่าไร

x = 5

x = 7

x = 6

x = 8

สมการ 5x - 4 = 16 มีคำตอบเท่าไร

x = 4

x = 5

x = 6

x = 7

สมการ 2(x + 3) + 5 = 17 มีคำตอบเท่าไร

x = 4

x = 5

x = 6

x = 7

สมการ 4x - 7 = 5x + 2 มีคำตอบเท่าไร

x = -9

x = -5

x = -4

x = -2

สมการ 3(x - 2) + 4 = 25 มีคำตอบเท่าไร

x = 7

x = 8

x = 9

x = 10

สมการ 2(x + 1) - 3 = 11 มีคำตอบเท่าไร

x = 3

x = 4

x = 5

x = 6

สมการ 4x + 5 = 2x + 13 มีคำตอบเท่าไร

x = 4

x = 5

x = 6

x = 7

สมการ 3(x + 2) - 1 = 8 มีคำตอบเท่าไร

x = 1

x = 2

x = 3

x = 4

สมการ 5x - 8 = 12 มีคำตอบเท่าไร

x = 4

x = 5

x = 6

x = 7