ภาพฉายมุมที่3 หน้า19

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
School grade: Thailand Thailand > อื่นๆ
Age: 19 - 30