ใบงานที่ 4

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ถูกและเขียนเครื่องหมาย × หน้าข้อที่ผิด
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > พีชคณิต
Age: 15 - 16