ใบงานที่ 3

ให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความในแต่ละข้อเป็นจริง (T) หรือเท็จ (F)
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > พีชคณิต
Age: 15 - 16