ใบงานที่ 10

ให้นักเรียนพิจารณาว่าเซตที่กำหนดให้ในแต่ละข้อเป็นการเขียนเซตแบบใด แล้วใส่เครื่องหมาย √ ลงในตารางให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > พีชคณิต
Age: 15 - 16