แบบฝึกหัด 6 จงแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีผลต่างกำลังสอง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > พหุนาม
Age: 13 - 14