ใบงาน 2 GEN1401

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > ตรรกศาสตร์
A) ถ้าปลาหมึกไม่เป็นปลาชนิดหนึ่งหรือไม่มีกระดูกสันหลังแล้วปลาหมึกไม่อยู่ในทะเล
B) ถ้าปลาหมึกไม่เป็นปลาชนิดหนึ่งและมีกระดูกสันหลัง แล้วปลาหมึกไ่ม่อยู่ในทะเล
C) ถ้าปลาหมึกไม่เป็นปลาชนิดหนึ่งแล้วปลาหมึกอยู่ในทะเล
D) ปลาหมึกมีกระดูกสันหลังและปลาหมึกเป็นปลาชนิดหนึ่ง
E) ถ้าปลาหมึกเป็นปลาชนิดหนึ่่งแล้วปลาหมึกอยู่ในทะเล
F) ปลาหมึกไม่มีกระดูกสันหลังหรือปลาหมึกไม่เป็นปลาชนิดหนึ่ง
ก) T /\ T
ตอบ จริง
ค) F \/ F
ตอบ เท็จ
ข) T /\ F
ตอบ เท็จ
ง) T \/ T
ตอบ จริง
ก) T --> T
ตอบ จริง
ข) F --> F
ตอบ จริง
ค) F /\ F
ตอบ เท็จ
ง) F \/ F
ตอบ เท็จ
ก) T --> F
ตอบ เท็จ
ข) F --> T
ตอบ จริง
ค) F <--> T
ตอบ เท็จ
ง) F <--> F
ตอบ จริง
ค่าความจริงของ p คือ
ค่าความจริงของ q คือ
ค่าความจริงของ r คือ
ค่าความจริงของ p คือ
ค่าความจริงของ q คือ
ค่าความจริงของ r คือ