แบบฝึกหัดที่ 2.1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > ตรรกศาสตร์
Age: 15 - 16
7\in\left\{1,3,5,7,9\right\}
7\notin\left\{1,3,5,7,9\right\}
\left(8+22\right)^3
\varnothing\subset\left\{1,2\right\}
\left\{ก,ข,ค\right\}\subset\left\{1,2,3\right\}
\left\{1\right\}U\left\{2\right\}=\left\{3\right\}