ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
Age: 14 - 15