ใบงานสร้างเอง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > ความน่าจะเป็น
Age: 16 - 17

ใบงาน Media

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนสรุปความรูปที่ได้รับหลังจากดูวีดีโอที่กำหนดให้

2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง